Website tạm ngưng hoạt động

Từ ngày 17/10/2019, Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận được chuyển sang địa chỉ mới:
https://binhthuan.baohiemxahoi.gov.vn
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và các cá nhân biết để tiện truy cập. 

Xin cảm ơn.