Trang nhất » Giới thiệu » Các phòng chức năng » Phòng quản lý thu

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý thu

I. CHỨC NĂNG:Phòng Thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), thu bảo hiểm y tế bắt buộc, thu bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế) của các đối tượng tham gia theo quy định của pháp luật.....

 

Bảo hiểm y tế Hộ gia đình

001001
002002
003003
title 004title 004
title 005title 005
006006
007007
008008
009009
010010
011011
012012

Link Plaza

Võng xếp duy lợi giá rẻ
Võng Duy Lợi chính hãng giá rẻ chất lượng tốt

Sức khỏe & đời sống

Võng xếp duy lợi giá rẻ
Võng Duy Lợi chính hãng giá rẻ chất lượng tốt