1. 1.Kế hoạch số 526/KH-BHXH V/v kế hoạch triển khai cuộc thi "Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT"
  2. 2.Quyết định 591/QĐ-BHXH V/v ban hành cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT"
  3. 3.Thể lệ cuộc thi